Nguyễn Văn Quyền
on March 5, 2019 68 views

Khi chúng ta hiểu về ăn chay đối với con người thì ắt sẽ hiểu canh tác hữu cơ đối với nông nghiệp và ngược lại!

Danh muc: Organic farming
2 people like this.