Nguyễn Văn Quyền
on February 7, 2019 83 views

Josh - một doanh nhân người Mỹ gốc Hà Lan đã say với Tây Nguyên, Việt Nam và lập nghiệp với cà phê hữu cơ!

Josh - An American loves Hindlands, Vietnam who cultivates organic coffee in here!

Danh muc: Successful stories
Be the first person to like this.