About Me
Bài thơ tâm đắc:
"Xuân đi muôn hoa rụng.
Xuân đến muôn hoa cười.
Trước mắt việc đi mãi.
Trên đầu già...View More
3 Likes
4 Likes
4 Likes
Medicinal mushroom
5 Likes
Nguyễn Văn Quyền
Cây vẫn xanh giữa mùa thu vàng... phải chăng do QNQTAMIN hay tình yêu thương và đam mê với nông nghiệp sạch???
1 people like this.
Nguyễn Văn Quyền
1 people like this.
Nguyễn Văn Quyền
1 people like this.
Nguyễn Văn Quyền
Be the first person to like this.
Nguyễn Văn Quyền
Be the first person to like this.
Nguyễn Văn Quyền
3 people like this.
Nguyễn Văn Quyền
4 people like this.
Nguyễn Văn Quyền
2 people like this.
Load More