Nhãn hiệu tập thể Khoai môn Bảo Yên
1 like Taro
Sau hai năm triển khai Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể - - tháng 10, 2017 khoai môn Bảo Yên sản phẩm này đã được Cục Sở hữu trí tuệ ban hành quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, chủ giấy chứng nhận là Hội Nông dân huyện Bảo Yên.
BAMIFARM