BAMIFARM

Xuân đi muôn hoa rụng!

Xuân đến muôn hoa nở!

Trước mắt việc đi mãi!

Trên đầu già đến rồi!

Ai bảo xuân tài hoa rụng hết?

Đêm qua sân trước một nhành mai!

(Mãn Giác Thiền Sư)

Be the first person to like this.