BAMIFARM
by on August 8, 2019
45 views

Nội dung bao gồm 15 chương + 02 phụ lục(chi tiết xem tệp đính kèm):

1 - Giới thiệu

2 - Hoạt động sống trong đất

3 - Quản lý đất và nước

4 - Cân bằng dinh dưỡng trong trang trại/nơi sản xuất

5 - Giữ cân bằng dinh dưỡng cây trồng

6 - Quản lý cỏ dại

7 - Quản lý sâu và bệnh hại

8 - Luân canh cây trồng

9 - Sản xuất rau

10 - Sản xuất vải

11 - Sản xuất cam quýt

12 - Sản xuất chè

13 - Sản xuất động vật hữu cơ

14 - Kinh tế trang trại/hộ sản xuất

15 - Chuyển đổi sang canh tác hữu cơ

Phụ lục 1 - Khuyến cáo ứng dụng của một số loài cây phân xanh

Phụ lục 2 - Thành phần dinh dưỡng của tàn dư trong nông trại và phân động vật

Attachments
Giao trinh dao tao NNHC.zip 2.34 Mb . 9 Views
Posted in: Consumption Market
1 people like this.